china, cyber

Między siłą a informacją. Zarządzanie Internetem i cyberbezpieczeństwo w Chinach po XIX Zjeździe KPCh.

Artykuł z konferencji “40 LAT CHIŃSKICH REFORM: PRZEMIANY KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA”

Niniejszy artykuł jest poświęcony wybranym aspektom obecnej cyberpolityki Chin i chińskiej innowacji technologicznej. Jest to próba scharakteryzowania ewolucji chińskiego podejścia do zarządzania Internetem i informacją w kontekście XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i reform cyberbezpieczeństwa do 2018 roku. Poniższy artykuł spróbuje również nakreślić implikacje nowej polityki cyfrowej i informacyjnej dla percepcji Chin na świecie.

Do 2017 roku działania w cyberprzestrzeni pozwalały władzom Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) osiągnąć dwa cele: wewnętrzny, czyli kontrolę przepływu informacji w Internecie w celu ochrony interesu politycznego, i zewnętrzny, czyli realizację interesów gospodarczych. Xi Jinping sformułował dwa „cele na stulecie”: pierwszy, do 1 lipca 2021 roku, jest związany ze stuleciem istnienia Komunistycznej Partii Chin, natomiast drugi to stulecie powstania Chińskiej Republiki Ludowej – 1 października 2049 roku, kiedy to Chiny mają osiągnąć zhonghua minzu weida fuxing, czyli „wielki renesans narodu chińskiego”. Pierwszym kamieniem milowym miało być stworzenie społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, xiaokang shehui. Zgodnie z tą koncepcją motorem napędowym chińskiej gospodarki byłaby silna klasa średnia i rozbudowany rynek wewnętrzny, co doprowadziłoby do zmiany charakteru chińskiej gospodarki: z produktów niskiej jakości na nowoczesne technologie.

24 października 2017 KPCh zakończyła XIX Zjazd – w czasie trwającej tydzień sesji Xi Jinping potwierdził swoje przywództwo i skonsolidował władzę.  Zjazd rzucił światło na podejście kierownictwa Partii do gospodarki cyfrowej i budowania cyberpotęgi Chin. Pekin planował nie tylko wprowadzenie wysublimowanego zarządzania informacją – ambicje objęły rozwój obszaru AI (sztucznej inteligencji) i doktryny wojskowej. Deklaracje polityczne które padły na XIX Zjeździe jasno wskazały, że rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych znajduje się w gronie nowych priorytetów na kolejną kadencję Xi Jinpinga, a osiągnięcie statusu globalnego lidera innowacji do 2035 roku jest strategicznym celem Chin.

Zarządzanie Internetem w Chinach

Od lat 90. XX wieku Internet był postrzegany jako samorządna przestrzeń bez granic, w dużej mierze poza władzą państwa. Jego gwałtowna ekspansja wywołała liczne kontrowersje, skłaniając polityków do rozpoczęcia debaty na temat zarządzania Internetem „z chińską charakterystyką”. Chińscy przywódcy nadal zmagają się z formułowaniem i reformowaniem ram prawnych dla cyberbezpieczeństwa. Do najistotniejszych kwestii należą: zdefiniowanie krytycznej infrastruktury informatycznej, regulacja przepływu i zarządzanie “transgranicznymi” danymi, i ustalenie relacji między chińskimi i międzynarodowymi standardami.

Chińska konceptualizacja prawa w cyberprzestrzeni jest jednym z najgorętszych zagadnień polityki i stosunków międzynarodowych w ostatnich latach, podobnie jak dyplomacja cyfrowa między Waszyngtonem i Pekinem – reprezentujących diametralnie różne modele zarządzania. Chiny są powszechnie postrzegane jako mające ograniczoną zdolność do zapewniania alternatywnych norm w globalnej cyberprzestrzeni. Zmieniający się kształt chińskiej polityki internetowej, której idee często nie są klarowne dla zachodnich obserwatorów, powoduje brak zaufania do nowych koncepcji (takich jak wspomniana suwerenność Internetu). Co więcej, chińska administracja jest znana z prób wdrażania kontrowersyjnych – z zachodniego punktu widzenia- aspektów prawa dotyczącego przepływu danych. ChRL wykorzystuje bowiem cyberprzestrzeń do globalnej promocji swojej koncepcji suwerenności, stanowczo sprzeciwiając się „cyfrowej hegemonii”, czyli dominacji Stanów Zjednoczonych w zarządzaniu siecią, sankcjonuje prawo państw do kontroli przepływu treści w Internecie.

XIX Zjazd Partii: rezultaty

Podczas XIX Zjazdu podkreślano, że cyberbezpieczeństwo jest integralną częścią bezpieczeństwa narodowego a bez informatyzacji nie będzie szans na modernizację chińskiego społeczeństwa – zagrożenia jak również możliwości zapoczątkowane w cyberprzestrzeni coraz częściej przenikały do obszarów polityki, gospodarki, kultury i życia społecznego. Konsolidacja władzy (w sobie Xi Jinpinga) w tym samym czasie miała zdecydowanie przyśpieszyć wdrażanie zmian do polityki cyfrowej i sfinalizowanie niedokończonych projektów, takich jak zabezpieczenie krytycznej infrastruktury informacyjnej.

Technologia stała się kluczową częścią wizji Xi Jinpinga na jego drugą kadencję. Po raz pierwszy przemówienie otwierające Zjazd identyfikowało specyficzne terminy takie jak sztuczna inteligencja (AI) i cyfrowe Chiny jako priorytety w planach rozwoju kraju. Po XIX Zjeździe, praca partii i służby cywilnej miała skupić się na następujących czterech obszarach:

  1. Ulepszaniu i innowacji w obszarze pozytywnej propagandy online
  2. Wzmocnieniu fundamentów w cyberbezpieczeństwa
  3. Wzmocnienie ochrony bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury informacyjnej
  4. Promowaniu pogłębienia rozwoju integracji wojskowej i cywilnej na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego i informatyzacji

Nowa perspektywa na chińską dominację technologiczną nakreślona przez Xi zakładała między innymi, że zależność świata online i offline może być pokazana jako koncentryczne kręgi. Dzięki takiej konceptualizacji kierownictwo KPCh będzie mogło dotrzeć również do globalnej społeczności i wypromować chińskie rozwiązania technologiczne. Idea ta początkowo odniosła spektakularne rezultaty (dominacja Huawei na rynku 5G, DJI wśród firm produkujących UAVs, czy TikTok pośród aplikacji).

2017: nowe regulacje

Należy pamiętać, że mimo różnic kulturowych, w Chinach cyberbezpieczeństwo postrzegane jest nie inaczej niż w innych regionach: jako ochrona Internetu przed szkodliwymi działaniami, które mogą wpłynąć na interesy handlowe i społeczne. Jest to niewątpliwie jeden z powodów, dla których rząd Chiński jest bardziej skłonny do szybkich reakcji i bezzwłocznego wprowadzania nowych standardów prawnych – również dla firm operujących w tylko Internecie lub korzystających z wyłącznie z nowych technologii[1].

Cyberbezpieczeństwo jest postrzegane jako problem ponadnarodowy ze względu na anonimowość, multidyscyplinarność i multiagencyjność, współistnienie sprzętu i oprogramowania. Mając na uwadze potencjalne spowolnienie lub paraliż infrastruktury cybernetycznej, rozpowszechnianie informacji (w tym obrazów) szkodliwych dla zachowania obecnego kształtu ustroju, społeczeństwa lub gospodarki, zarządzanie Internetem w 2017 wykroczyło poza tradycyjne wyzwania legislacyjne. Dodatkowo, KPCh musiało myśleć o utrzymaniu planowanego tempa rozwoju, przyspieszeniu innowacyjności względem konkurujących państw, zagadnieniach związanych z prywatnością, jak również współpracy polityków z sektorem informatycznym i inżynierami.

XIX Zjazd nakreślił nowe zagrożenia bezpieczeństwa kraju: cyberprzestępczość (cyber-enabled crime) i hacking, propagandę internetową oraz luki w systemach wojskowych. Aby skuteczniej szerzyć ideę „suwerenności internetowej” jak również swoją wizję Internetu i cyberbezpieczeństwa, w narracji związanej z regulacjami z 2017 roku Pekin skorzystał na kontrowersjach wokół roli fałszywych wiadomości rozpowszechnianych w mediach społecznościowych (dezinformacji) w czasie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych[2]. W obliczu negatywnego wizerunku zachodnich rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego, w marcu 2017 r. Pekin zaproponował “chińskie rozwiązanie” dla globalnego zarządzania danymi. To rozwiązanie zostało nakreślone w pierwszym dokumencie strategicznym opisującym wizję sieci, w której poszczególne kraje kontrolują informacje przepływające przez ich granice[3]. W 2018 koncepcja ta była już w fazie operacyjnej – promowanie “suwerenności Internetu” było rozumiane jako normatywna pozycja Chin w cyberprzestrzeni. XIX Zjazd reprezentował więc chińskie podejście do ewolucji do cyberpotęgi, wskazując na dążenie do (przynajmniej) dorównaniu Stanom Zjednoczonym.

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa

W czerwcu 2017 rozpoczęto wprowadzanie wielopoziomowego systemu ochrony sieci[4]. Nowe ramy prawne połączyły trzy obszary: cyberbezpieczeństwo per se, gospodarkę cyfrową i big data jak również moderowanie treści online w sposób, którego żaden inny kraj nie chciał lub nie był w stanie do tej pory zaimplementować. Nowy system prawny był kompleksowy i dotyczył wszystkich dostępnych interakcji online: od forów przez czaty po komentarze. Przepisy wprowadzone w 2017 wymagały między innymi rejestracji tożsamości online pod prawdziwym imieniem. Internauci mogli w dalszym ciągu wybrać nazwę ekranową lub wyglądać anonimowo, ale ich prawdziwe dane osobowe zaczęły być przechowywane w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Zwolennicy nowych ram prawnych twierdzili jednocześnie, że dane są bezpieczniejsze w ministerstwie niż na platformach prywatnych firm[5].

Chińskie władze są niezwykle efektywne we wprowadzaniu rozwiązań dotyczących prywatności i przechowywania danych w sieci. Jest to związane zarówno z wydarzeniami dotyczącymi bezprawnego udostępniania danych na Zachodzie[6] oraz z faktem, że Chiny starają się pokazać spektakularny postęp w zakresie nowego prawa, odwracając uwagę chińczyków od bardziej złożonych, kontrowersyjnych kwestii takich jak zabezpieczenie krytycznej infrastruktury informacyjnej[7]. Działania te, do 2018 roku, były częścią wysiłków podejmowanych przez administrację Xi w celu wzmocnienia istniejącego systemu cyberbezpieczeństwa i rozszerzenia ram prawnych w obszarze kontroli danych, sieci i treści. Model zarządzani Internetem forsowany przez KPCh spowodował, że przestrzeń anonimowości w Internecie ulega erozji: a dane zebrane z „cyfrowych tożsamości” zasilają rozległy rządowy system punktowy, tak zwany System Wiarygodności Społecznej (社会信用系统).

Xi Jinping nie pojawił się podczas Światowej Konferencji Internetu[8] która odbyła się między 3. a 5. grudnia 2017, a więc już po XIX Zjeździe, co nie dziwi patrząc na status, który osiągnął w czasie Zjazdu. Wydał jednak list, w którym znajdują się stwierdzenia podkreślające, że ChRL nie ma zamiaru odcinać się od światowego Internetu. Zapewnił również, że „rozwój cyberprzestrzeni w ChRL wchodzi na przyśpieszoną ścieżkę (…). Chińskie drzwi będą się otwierać coraz bardziej”[9] ale kluczem pozostaje kwestia suwerenności. Rząd uważnie obserwuje podejście innych krajów do prywatności w sieci. Niemniej jednak konieczność zachowania pełnej kontroli nad Internetem przez władze pozostaje priorytetem. chodzi zarówno o moderację wypowiedzi chińskich internautów, jak i reglamentację dostawców wszelkich usług internetowych oraz rolę Internetu w masowym programie kontroli behawioralnej obywateli – wspomnianym Systemie Wiarygodności Społecznej. Należy dodać że Czwarta Światowa Konferencja Internetu była istotna z komercyjnej perspektywy: zachęciła do przyjazdu do Wuzhen nie tylko szefów największych spółek internetowych ChRL – Alibabę, Tencent czy Baidu, ale przede wszystkim reprezentantów gigantów technologicznych z Zachodu reprezentujących Apple, Google czy Wikipedię, mimo że większość zachodnich serwisów pozostaje w ChRL zablokowana – co jest niewątpliwie wskaźnikiem tego, jak ważnym rynkiem stały się Chiny.

Wewnętrzna regulacja Internetu

Wracając do kwestii regulacji z 2017 roku, co porusza Zachodniego słuchacza najbardziej w kontekście cyberbezpieczeńtwa w Chinach, to oczywiście cenzura. Podczas gdy Chiny są domem dla największej liczby użytkowników Internetu na świecie, raport amerykańskiego think tanku Freedom House z 2015 r. wskazał, że kraj ten ma najbardziej restrykcyjne strategie korzystania z Internetu spośród 65 badanych krajów[10].

Różne formy cenzury internetowej, zwane łącznie the Great Firewall,  防火长城, „Wielką zaporą ogniową”, to w rzeczywistości system kontroli reprezentowany przez dwa główne filary – Wielką Zaporę i Złotą Tarczę. Powstawały one stopniowo przez wiele lat a wiara w ich skuteczność jest w dużej mierze zakorzenione w obawach, że niekontrolowane dyskusje on-line dotyczące drażliwych tematów mogą przekształcić się w powszechne niezadowolenie a końcowo w zagrożenie dla porządku publicznego poza siecią. Chiny oczywiście nie są odosobnione we wprowadzaniu takich rozwiązań, jednak efektywność i kompleksowość chińskich rozwiązań jest imponująca.

W obliczu zmagań wielu państw z problemem dezinformacji, propaganda internetowa w kontekście dostępu obywateli do treści propagowanych przez kraje zachodnie, które mają wprowadzać ich w stan niewiedzy wydaje się nabierać nieco innego niż dotychczas znaczenia. Kontrola Internetu w Chinach przechodzi trzy fazy: automatycznego i ręcznego blokowania treści, filtrowania treści znajdujących się w sieciach Chin na podstawie międzynarodowych umów z operatorami i dostawcami Internetu oraz model, który łączy w sobie oba poprzednie rozwiązania z samocenzurą obywateli, którzy są nagradzani za ujawnianie nielegalnych treści w Internecie. Strony www, które zostały skonstruowane, aby omijać zautomatyzowane formy filtrowania, są wyszukiwane przez „cyberpolicję”, czyli – w 2018 roku- około 30 000 zatrudnionych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego pracowników, którzy ręcznie przeszukują sieć w poszukiwaniu nielegalnych treści.

Osiągnięcie pełnej kontroli nad siecią w ten sposób nigdy nie będzie możliwe, co wynika m.in. z różnorodnych postaw reprezentowanych przez obywateli. Problem z fałszywymi wiadomościami, które rozpowszechniają się w sieci jest jednak jak najbardziej poważny i realny. Centrum Przeciwko Zagranicznym Fałszywym Pogłoskom (反 海外 谣言 中心,  fǎn hǎiwài yáoyán zhōngxīn) ujawniło kolekcje wyedytowanych zdjęć, które używano do ilustracji nieprawdziwych informacji w tzw self-media (自 媒体, zì méitǐ)[11]. Termin ten odnosi się do niezależnie zarządzanych kont mediów społecznościowych – na platformach takich jak WeChat czy Weibo – i zwykle uruchamianych przez indywidualnych użytkowników. Nie są to jednak kanały informacyjne.

System wiarygodności społecznej

Rząd centralny wprowadzając pilotażowy program社会信用系统 shèhuì xìnyòng xìtǒng, czyli System Wiarygodności Społecznej (SWS) promował go jako odpowiednik zachodnich systemów wiarygodności kredytowej. Miał on za zadanie przyznawać obywatelom punkty za odpowiednią postawę i zachowanie, co miało wpływać też na faktyczną zdolność kredytową. Narracja Partii na 2018 była wątpliwa: dłużnicy stanowili ledwie 10% osób na czarnej liście SWS. Faktycznie natomiast osoby, które dokonały drobnych wykroczeń lub wdały się w spór z lokalną administracją miały ograniczone możliwości wyjazdów zagranicznych czy kupna krajowych biletów kolejowych 1. klasy. SWS wpływał również na stopień dopasowania w aplikacjach randkowych. Punkty były odejmowane za publikowanie w mediach społecznościowych negatywnych komentarzy dotyczących władzy. Warto zauważyć, że SWS objął także przedsiębiorstwa, gdzie władze wykorzystały początkowo ponad 30 różnych projektów śledzących informacje podatkowe, raporty bezpieczeństwa pracy, poziom zaangażowania w ochronę środowiska czy wyniki inspekcji sanitarnych.

SWS został od początku okrzyknięty sukcesem, co wynika między innymi z tego, że cywilizacja konfucjańska jest „kulturą wstydu” – a nie jak w przypadku do zachodu – „kulturą winy” – w związku z czym zewnętrzna ingerencja jest konieczna do sprawnego przymuszenia społecznego. Władze były świadome, że rozwiązania wprowadzone razem z SWS nie są bez wad: w związku z ogromną ilością danych przechowywanych w jednym miejscu, udany cyberatak lub nieuczciwy pracownik rządowej agencji mogą pogrążyć najlepsze nawet przedsiębiorstwo. Co więcej, atrakcyjność systemu punktowego może zachęcić przestępców do ogłaszania na czarnym rynku usług zwiększających ranking SWS.

Blockchain, kryptowaluty i sztuczna inteligencja (AI)

XIX Zjazd, jak również osobny plan rozwoju nowej generacji sztucznej inteligencji (AI) wprowadzony w lipcu 2017 przez Radę Państwa, jasno pokazują że Pekin ma ambicje “przewodzenia światu” w obszarze zastosowań sztucznej inteligencji do 2030 roku. Chiny szybko nabierają rozmachu: w nowym modelu innowacji wykorzystują zarówno wsparcia państwa i dynamikę prywatnych przedsiębiorstw.

Sztuczna inteligencja dopiero niedawno dołączyła do chińskich priorytetów pod egidą programu przekształcenia Chin w “państwo innowacji”. W sierpniu 2016 r. w 13. pięcioletnim krajowym planie innowacji w zakresie nauki i technologii wezwano do zajęcia czołowych pozycji w międzynarodowym rozwoju naukowym, uruchamiając serię 15. “megaprojektów i innowacji w dziedzinie nauki i technologii 2030”[12], w których uwzględniono zarówno inteligentną produkcja, big data, jak i robotykę. AI nie została w 2016 uwzględniona jako priorytet, choć wspominano o tym koncepcie również we wcześniejszych planach, takich jak trzyletni plan wdrażania działań sztucznej inteligencji “Internet Plus”, z maja 2016 r. Dopiero w maju 2017 r. Ministerstwo Nauki i Technologii ogłosiło decyzję o dodaniu “AI 2.0” do pierwszego składu jako 16. megaprojekt. W listopadzie 2017 r. Ministerstwo Nauki i Technologii (MNiT) zwołało posiedzenie wysokiego szczebla, które oficjalne uruchomiło Biuro Promocji Rozwoju Nowej Generacji AI: przedsięwzięcie całego rządu angażujące nie mniej niż 15 różnych podmiotów, z udziałem MNiT, Komisję Narodowego Rozwoju i Reform oraz Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MPiTI). Ponadto oficjalne zaangażowanie Centralnego Biura Komisji Rozwoju Fuzji Wojskowo-Cywilnej, Naukowo-Technicznej Centralnej Komisji Wojskowej i Departamentu Rozwoju Sprzętu Centralnej Komisji Wojskowej potwierdza włączenie sztucznej inteligencji do wojskowych zastosowań i rozszerzenie zakresu program krajowego.

W grudniu 2017 r. Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych opublikowało trzyletni plan działania na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji nowej generacji jako branży (w latach 2018-2020). Ten nowy plan wezwał Chiny do osiągnięcia “przełomu w produkcji związanej ze sztuczną inteligencją” i “stworzenia międzynarodowej przewagi” do 2020 roku. Plan ten został niemal zrealizowany, a technologie takie jak mechanizm rozpoznawania twarzy są rutynowo stosowane w Chinach w czasie wykonywania tak trywialnych zadań jak zakupy, uzyskiwania dostępu do niektórych usług publicznych itd. Systemy rozpoznawania twarzy Baidu na przykład potwierdzają tożsamość pasażerów na niektórych bramkach lotniska. Ostatnie postępy w zakresie sztucznej inteligencji umożliwiły identyfikację osób nie tylko na zdjęciach z bliska, ale także w wideo, co było pilotażowo wdrożone w prowincji Xinjiang[13] i mieście Guangzhou[14].

Należy pamiętać, że to chińskie firmy technologiczne pozostaną integralnymi graczami w innowacyjnych przedsięwzięciach jak te wymienione powyżej – kilka wiodących chińskich firm AI, działających jako “drużyna narodowa”, podjęło się opracowania nowych “otwartych platform innowacji”. I tak Baidu jest odpowiedzialne za autonomiczne pojazdy, Alibaba Cloud (Aliyun) za inteligentne miasta, Tencent za obrazowanie medycznego i iFlytek za inteligentny głos. Utworzenie krajowych laboratoriów sztucznej inteligencji na poziomie korporacyjnym jest bezprecedensowe i ilustruje ważny trend: wzmocnienie, ale także sterowania prywatnymi firmami internetowymi przez Pekin. Rozwój technologii w Chinach i odpowiadających im ram prawnych postępuje równocześnie. Tak jak ropa naftowa podsycała epokę przemysłową, dane – głownie pochodzące z systemów takich jak System Wiarygodności Społecznej – napędzają rozwój sztucznej inteligencji, a Chiny, jak to ujął The Economist, to “Arabia Saudyjska danych”[15]. Za każdym razem, gdy ktoś wprowadza zapytanie do Baidu (chińskie Google), płaci kartą z portfelem WeChat, korzysta z Taobao (chiński Amazon) lub jedzie na przejażdżkę z Didi (chiński Uber) – dane mogą być ponownie wykorzystane przez algorytmy, aby poprawić ich dokładność. Ich skala jest ponadprzeciętna: China Network Information Centre informowało w 2018 r, że w Chinach jest około 751 milionów unikatowych użytkowników serwisów online, a ponad 95% z nich korzysta z Internetu za pomocą urządzeń mobilnych[16]. W 2016 roku chińskie transakcje z płatności mobilnych wyniosły 5,5 biliona USD, czyli około 50 razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych w tym samym roku (szacunek IResearch, firmy konsultingowej z Szanghaju).

Rozważając sferę finansową, Chiny są również istotne z perspektywy rozwoju kryptowalut. W 2017 i 2018 r. ponad połowa światowych 406 patentów związanych z blockchainami pochodziło z Chin[17]. Pomimo wdrożenia szeregu zakazów dotyczących kryptowalut – we wrześniu 2017 Pekin zakazał obrotu wirtualną walutą, Pekin zaczyna być bardziej otwarty na rozwój technologii blockchain. Pekin chce więc wyeliminować Bitcoina, ale chce zachować „kopalnie”, ponieważ celem władz może być wprowadzenie wirtualnego RMB wzorowanego na Bitcoinie. Wirtualny pieniądz kontrolowany przez władze jest logicznym uzupełnieniem budowanego Systemu Wiarygodności. Dodatkowo, Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych opublikowało listę celów, które mają zachęcić do rozwoju i standaryzacji sektora technologii blockchain[18]. Cele te będą rekomendować standardy “w specyfikacji formatu danych, interoperacyjności i inteligentnych kontraktach”[19].

Perspektywy

Do 2018 Pekin skutecznie równoważył gospodarkę cyfrową z celami wytyczonymi dla stabilności politycznej. Bezpośredni udział prywatnych firm w krajowych inicjatywach, które mogą tworzyć technologie i aplikacje podwójnego zastosowania, odzwierciedla uwikłanie przedsiębiorstw w ogólną agendę państwa: “kompleks partyjno-korporacyjny”. Wysoki poziom inwestycji i rosnące kwoty finansowania rządowego, a także priorytyzacja cyberbezpieczeństwa po XIX Zjeździe są w dalszym ciągu korzystne dla długoterminowego wspierania badań i rozwoju technologii. Jednocześnie istnieją obawy, że w wyniku takiego procesu i nacisku na jeden sektor w Chinach może powstać bańka technologiczna.

Chiny koncentrują się na wzmocnieniu kontroli Internetu w kraju oraz w zaprzyjaźnionych reżimach. Powstaje w ten sposób infrastruktura i technologie, które mogą być na życzenie poszczególnych rządów implementowane w kolejnych krajach. Istotnym pytaniem jest, czy nowe pomysły legislacyjne, przede wszystkim te związane z Systemem Wiarygodności Społecznej, mogą zagrażać rządowym inicjatywom mającym na celu wspieranie bardziej innowacyjnej chińskiej gospodarki. W dalszym ciągu nie ma pewności, czy chińska wizja suwerenności cybernetycznej jest – jak zakładane – odtwarzalna w innych miejscach – szczególnie w krajach rozwijających się. Pekin niewątpliwie używa inwestycji zagranicznych w rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa i kontroli w sieci do powiększania istniejących stref wpływu licząc, że wraz z ich rozszerzaniem chińskie standardy będą brane pod uwagę również przez większych graczy.

 

Jasny jest fakt, że Chiny stoją na czele globalnej rewolucji w zakresie innowacji technologicznej, choć jej przyszła trajektoria i dalsza realizacji chińskich ambicji pozostaje niepewna. Niewątpliwie trudne jest odseparowanie priorytetów Chińskiej Partii Komunistycznej i prób zapewnienia bezpieczeństwa państwa poprzez wzmocnienie zdolności kontroli społecznej. W ostatnich miesiącach do takich niewiadomych dołączyły relacje ze Stanami Zjednoczonymi i przede wszystkim długoterminowe skutki pandemii.

 

Źródła:

Brookings Institute. (2017). China’s 19th Party Congress. [online] https://www.brookings.edu/product/chinas-19th-party-congress.

Chipman Koty, A. (2017). Key Takeaways from Xi’s Speech at China’s 19th Party Congress. [online] China Briefing News. https://www.china-briefing.com/news/key-takeaways/.

Greenfield, P. (2018). The Cambridge Analytica files: the story so far. [online] The Guardian. https://www.theguardian.com/news/2018/mar/26/the-cambridge-analytica-files-the-story-so-far.

Jong-Chen, J. de and O’Brian, B. (2017). A Comparative Study: The Approach to Critical Infrastructure Protection in the U.S., E.U., and China | Wilson Center. [online] www.wilsoncenter.org. https://www.wilsoncenter.org/publication/comparative-study-the-approach-to-critical-infrastructure-protection-the-us-eu-and-china.

Kania, E.B. (2017). The Party’s ‘Hurdles’: the Internet, Propaganda, and Power. [online] The Diplomat. https://thediplomat.com/2017/09/the-partys-hurdles-the-internet-propaganda-and-power/.

Kania, E.B. (2018). Technological entanglement: cooperation, competition and the dual-use dilemma in artificial intelligence. [online] apo.org.au. https://apo.org.au/node/180151.

Kelly, S., Earp, M, Reed, L., Shahbaz, A, Truong, M.

(2015). FREEDOM ON THE NET 2015 Privatizing Censorship, Eroding Privacy. [online] https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FOTN_2015Report.pdf.

Nebehay, S. (2019). “Driving force” China accounts for nearly half global patent filings: U.N. Reuters. [online] 16 Oct. https://www.reuters.com/article/us-global-economy-innovations/driving-force-china-accounts-for-nearly-half-global-patent-filings-u-n-idUSKBN1WU2XR.

Rechtschaffen, D. (2019). Why China’s Data Regulations Are a Compliance Nightmare for Companies. [online] thediplomat.com. https://thediplomat.com/2019/06/why-chinas-data-regulations-are-a-compliance-nightmare-for-companies/.

Statistical Report on Internet Development in China. (2018). [online] https://cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/201807/P020180711391069195909.pdf.

Su, C. (2018). China doubles down on real-name registration laws, forbidding anonymous online posts. [online] Techcrunch. https://techcrunch.com/2017/08/27/china-doubles-down-on-real-name-registration-laws-forbidding-anonymous-online-posts/.

The Economist. (2017). The algorithm kingdom. China may match or beat America in AI. [online] https://www.economist.com/business/2017/07/15/china-may-match-or-beat-america-in-ai.

Wagner, J. (2017). China’s Cybersecurity Law: What You Need to Know. [online] The Diplomat. https://thediplomat.com/2017/06/chinas-cybersecurity-law-what-you-need-to-know/.

Wang, D.W.T.L.-M. and RonCai (n.d.). The Chinese Government Issues Draft Cybersecurity Regulations to Protect Critical Information Infrastructure | Lexology. [online] www.lexology.com. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d36a5919-cb3a-4bad-bbec-1686b04eae27.

Wood, A. (2018). China: IT Ministry To Create Committee For Blockchain Standards, Domestic And International. [online] Cointelegraph. https://cointelegraph.com/news/china-it-ministry-to-create-committee-for-blockchain-standards-domestic-and-international.

www.wipo.int. WIPO – World Intellectual Property Organization. [online] https://www.wipo.int/.

www.wuzhenwic.org. World Internet Conference,Wuzhen Summit. [online] http://www.wuzhenwic.org/.

Xinhua. (2019). S.China city subway adopts facial recognition – Xinhua | English.news.cn. [online] http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/10/c_138381309.htm.

Yu, I. (2018). How ‘self-media’ in China has become a hub for misinformation. [online] SupChina. https://supchina.com/2018/03/27/how-self-media-in-china-has-become-a-hub-for-misinformation/.

Yu, X. and Jing, M. (2017). Xi Jinping gives imprimatur to China’s plan to lead AI investment. [online] South China Morning Post. https://www.scmp.com/business/china-business/article/2115935/chinas-xi-jinping-highlights-ai-big-data-and-shared-economy.

Zhou, Y. (2018). 国家发改委直属协会将设区块链投资发展中心,拟推出行业标准_金改实验室_澎湃新闻-The Paper. [online] www.thepaper.cn. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2028742.

 

 

 

[1] Catherine Su, China doubles down on real-name registration laws, forbidding anonymous online posts, 27.08.2018, data dostępu: 25.05.2018,  https://techcrunch.com/2017/08/27/china-doubles-down-on-real-name-registration-laws-forbidding-anonymous-online-posts/.

[2] Patrick Greenfield, The Cambridge Analytica files: the story so far, 26.03.2018, data dostępu: 25.05.2018,

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/26/the-cambridge-analytica-files-the-story-so-far.

[3] Jack Wagner, China’s Cybersecurity Law: What You Need to Know, The Diplomat, 1.06.2017, data dostępu: 25.05.2018, https://thediplomat.com/2017/06/chinas-cybersecurity-law-what-you-need-to-know/.

[4] Davis Wright Tremaine, The Chinese Government Issues Draft Cybersecurity Regulations to Protect Critical Information Infrastructure, data dostępu: 25.05.2018, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d36a5919-cb3a-4bad-bbec-1686b04eae27.

[5] Jack Wagner, China’s Cybersecurity Law: What You Need to Know, The Diplomat, 1.06.2017, data dostępu: 25.05.2018, https://thediplomat.com/2017/06/chinas-cybersecurity-law-what-you-need-to-know/.

[6] Patrick Greenfield, The Cambridge Analytica files: the story so far, 26.03.2018, data dostępu: 25.05.2018,

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/26/the-cambridge-analytica-files-the-story-so-far.

[7] Jing de Jong-Chen, Bobby O’Brien, A Comparative Study: The Approach to Critical Infrastructure Protection in the U.S., E.U., and China, 14.11.2017, data dostępu: 25.05.2018,

https://www.wilsoncenter.org/publication/comparative-study-the-approach-to-critical-infrastructure-protection-the-us-eu-and-china.

[8] http://www.wuzhenwic.org/

[9] Lam Yan Liang, China continues to push for its vision of the Internet,  3. 12. 2017, data dostępu: 31. 08. 2020, https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/xi-jinping-says-china-will-not-close-door-to-global-internet-but-insists-on-cyber.

[10] Sanja Kelly, Madeline Earp, Laura Reed, Adrian Shahbaz, Mai Truong, Freedom on the Net. Privatizing Censorship, Eroding Privacy, Freedom House, 10. 2015, data dostępu 8.05.2018, https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FOTN_2015Report.pdf.

[11] Ivy Yu, How ‘self-media’ in China has become a hub for misinformation. [online] SupChina, 27.03.2018, data dostępu: 25. 08. 2018, https://supchina.com/2018/03/27/how-self-media-in-china-has-become-a-hub-for-misinformation/.

[12] http://chinainnovationfunding.eu/national-st-megaprojects/

[13] Elsa B. Kania, Technological entanglement: cooperation, competition and the dual-use dilemma in artificial intelligence, 28.06.2018, data dostępu: 31.08.2020, https://apo.org.au/node/180151.

[14] S.China city subway adopts facial recognition, 10.09.2019, data dostępu 31. 08.2020, http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/10/c_138381309.htm.

[15] The algorithm kingdom. China may match or beat America in AI, 15.07.2017, data dostępu: 28.05.2018, https://www.economist.com/business/2017/07/15/china-may-match-or-beat-america-in-ai.

[16] Statistical Report on Internet Development in China, 01.2018, data dostępu: 25.05.2018, [online] https://cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/201807/P020180711391069195909.pdf.

[17] Stephanie Nebehay, ‘Driving force’ China accounts for nearly half global patent filings: U.N., 16.10.2019, data dostępu: 30.08.2020,

https://www.reuters.com/article/us-global-economy-innovations/driving-force-china-accounts-for-nearly-half-global-patent-filings-u-n-idUSKBN1WU2XR .

[18] Aaron Wood, China: IT Ministry To Create Committee For Blockchain Standards, Domestic And International, 24.03. 2018, data dostępu: 30. 08. 2020, https://cointelegraph.com/news/china-it-ministry-to-create-committee-for-blockchain-standards-domestic-and-international.

[19] Zhou Yanyan, 国家发改委直属协会将设区块链投资发展中心,拟推出行业标准, 13. 03. 2018 , data dostępu: 15. 03. 2018, https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2028742 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *